ریاضیات شگفت انگیز سلام دانشمندای آینده ما نمی خوایم بازم مثل مدرسه ریاضیو سختیاشو یادتون بیاریم این وبلاگ زدیم تا چیزای قشنگ وجالب ریاضی یادتون بدیم http://incrediblemath.mihanblog.com 2020-04-05T11:57:56+01:00 text/html 2014-12-11T15:48:07+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز ... http://incrediblemath.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center;"><font size="6">سلام به دوستای گلم من یه مدت طولانی نیستم البته اگه وقت کردم سر میزنم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/27.gif"></div> text/html 2014-11-21T09:59:01+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز بزگترین اعــــدد http://incrediblemath.mihanblog.com/post/124 <p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 16pt;">اینم یه سری از اعداد که شاید تا به حال اسمش رو هم نشنیدین</span><br type="_moz"></span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">بیلیون ( میلیارد ) = 10<sup>9</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">تریلیون = 10<sup>12</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">کوادریلیون = 10<sup>15</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">کونیتلیون = 10<sup>18</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">سکستیلیون = 10<sup>21</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">سپتلیون = 10<sup>24</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">اکتیلیون = 10<sup>27</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">نونیلیون = 10<sup>30</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">دسیلیون = 10<sup>33</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">اندسیلیون = 10<sup>36</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">دیودسیلیون = 10<sup>39</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">تری دیسیلیون = 10<sup>42</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">کواتوارد دسیلیون = 10<sup>45</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">کواین دیسیلیون = 10<sup>48</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">سکس دیسیلیون = 10<sup>51</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">سپتن دیسیلیون = 10<sup>54</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">اکتو دیسیلیون = 10<sup>57</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p dir="rtl" style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">ندوم دیسیلیون = 10<sup>60</sup></span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><p align="justify" style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ویجنیتیلیون = 10<sup>63</sup></span></span></p><div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 11pt;"><sup><br></sup></span></span></div> text/html 2014-10-15T06:14:06+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز ریاضی http://incrediblemath.mihanblog.com/post/123 <div style="text-align: justify;"><b style="line-height: 17px; text-align: right; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">اگر از<font color="#ff0000">&nbsp;غم هایت</font>&nbsp;روزی صدبار مشتق بگیری</b></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; از اضطراب هایت ریشه n ام بگیری</b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; و از ترسهایت بی نهایت&nbsp;<font color="#ff0000">حد&nbsp;</font>بگیری</b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>آنگاه خواهی دید که:</b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;مجموع غمهایت به صفر<font color="#ff0000">&nbsp;میل میکند</font></b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; و lim در قلبت بی نهایت میشود</b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>اگرنتوانستی بر مصائب چیره شوی میتوانی :</b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به تعداد دلخواه از هوپیتال استفاده کنی...</b></font></div> text/html 2014-09-07T05:42:54+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد http://incrediblemath.mihanblog.com/post/121 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="4"> &nbsp; &nbsp;عزیزا خدایت اگر داد تمکین</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="4"><br></font></span></div><font size="4"><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div style="text-align: center;">برو طوس پابوس شاه سلاطین</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div style="text-align: center;">بگو با تضرّع به آهنگ شیرین</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div style="text-align: center;">سلام على آل طه و یاسین</div><div style="text-align: center;"><br></div></span><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000">میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img data-sz="f" name="pURKi8ysUgtwaM:" class="rg_i" jsaction="load:str.tbn" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUUExQWFRUXGBoaGBgYGBwWFxwZHhgfHBgcGBwYHCggHB0lHRcdIjEhJSkrLi4uHB8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OGxAQGywkICY0NDQtNCwsLCw0LC00LC8sNCw0LCwsLywsLCwsLCw0LCwsLCwsLC8sLywsLCwsLCwsLP/AABEIAK4BIgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAAABwEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwj/xABDEAACAQIEAwYCCAQEBQQDAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhcYEykQcUI0KhscHwUnLR4WKSsvEVJIKDojNDc5MWNFP/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAACBAABAwUG/8QAMhEAAgIBAgQEBAUEAwAAAAAAAAECEQMSIQQxQVETImHwcYGRoQUUseHxI1LB0TIzYv/aAAwDAQACEQMRAD8A4kKdwtgu6oOZip/ZzhLYq8tsCQSJ9P3+tdPs9i8JbOe1cUNacAliAkg+ITMzuPVTzFbxitm3Rviwp1KbSV+u5D4r2Sw1nAtmEXEVSW0iW1j1Agz/AIhXL8NhXuGEUsfKuw8RUX7uJwjERiIxGFcHwvFpbdxARpI7vbeJNNdkODpgksubN25cu3DblFDZBqM7htMoMa/7ErUo6n77I2ko5IKctkruvsv3+JieGdgsVe1yZV6n+8Vb3Po7QWbji+rsgkhSGA9xpPlvW44gHuFe5awwBcXnxDNdKEL4GS3ISZ6ActOdZft/xm7aw1qyb2e7EXHVe7RjJ2Xbb+sDarjz3jsXCCTdwpLne/8Apb9Dl5WDHSgKMVpOAdjb+KGYDKnNjpp5k7UKi2JQxym/KjNUK6Re+jRRkcXl7s/ExML5QSNZ5RvVhgfo4so83SWRiAgAgklSdniIAJ16e1XS7o2/L95L6+/focpoVddrOHW8PiGt2mzKP61TCo1TowyQcJOL6BUdHFGBUoAIUdChVkBQoUKhAUKFCoQFChR1CBUKFCoQFHQijioQIihRkUaioUJilKs0uKcVaphIFq1UyzYmm7IrQcEwYdhWOWelWxnFDU6IK8NMRFRr+Hjeuz4XsbOH7zTb9mufdoMCqMYpHDxmudNDU8EatPkYy9bqKy1aYhd6hOtdKLOfNURKFPxQozM230UFAL3iVbkQpJynUcjB1jaRWk/4VdS5cZ7IYXCoBXLAbK1tWXZtUcDUgcidK43ZvMplWI9DXVeyeMvYawcTir4VCpW2rEks4HgVV+96ChcVJXyocWnJDfbSvl/L+ZoLODBwyNiAbbYa/wB6WlSfsyC5Xu5HiAykDnPOn0xouI18ZhYuJaNsoftWOZg1nJyYsSNDufLSt4ZxBr9rD3GTusMAmUOwa7iLgjLsTlQXPESTLEDzqsvW8WuLxJwT2Xt4e5mNi9MpdvLmdrUDYlmUaj4mAGsnLdJMzWqKUkS8dir2Fi8+Bw5sIym4LdwvftiR4n0gkc4nbeNad+oNjUe1ioa4mLa2GC5fszDqDJgjKwjygcpMPF8J4je//YxFoIhDfVsKBmYg8+8yqxG8OzDTarzhvE7ds4RcjxfvXFW7cbMWbLmW4TzLjKBpA+HlRKbUrd/M1WWUZpyb+fvkYviXY+xfaw2EP2d1mUHTdWII228NbQWWs2bCsSxR1jKua2y94kMxOi+FoB3M1SdmMd9Sw9u3lzBccbJMSUVrQcsOgDanoA1X7cJYMR9UL251DX3uIBO6W3cqum0ARpFFqc40q9egWrxYaUku+6Vv+BNvE93cBuO3enMgZkzXSVZA5toueMyy6gCACJFV+I4pdymBczeFx8Wro5DScpJBWGKz8OUDZgJvE+z9s2jnVM4eUdy4GTQwxJcqxWVLEGcoMaACHgsIwUWu+trMKuTFXW1mRlAtI25Jylio6cqx0S6IXWKbVpMr+N8FTG2mJtqt8KHDWwe7uToxXNqGUkBlJMSNTypm7MYHDLGLvkXABnCI9zJOo7zICF0Oxg6it1wnDmw11CjDKCRdVQEZ2CAwHeWcZBsuXQyZNO3otgBTCZwly0QGDd5qe8J1a5BDGf4h7bwlKSr9f0GcblNJUr7tX8v3+5y/jvYm5b+0sHvbJUOrjVSpEiD6dayZFdi4dZexZUIWNrDYq/Ye2TIfDvdUA67tbDKw8sw51zrtvw4YfF3EG0/v8Iooy1KzDJGM4OaVNc/9/X9ShoUrLR5KgsIoUrLR5ahBFClZaGWoQKlClBKPLVFCKLLT2WjC1ZQ3l/ftR5P3705FHUIIC0ailxRxUIJC0tBRilKKphJjlo1e8Hx2Q+9UIp+09Y5MepUxjFk0uztOA41cbAsxnYlYYbL8RidhrM+Vcz4vxDOTJnzrU8DdThbYKnUoHUiEuZmnMWVpC+KNNfDsNAee4vQkZg0H4lMqfNSQDHtXM4LCtcvRjmXI1H4ke601HYU6aSRXZSpHMlIaihTmWiqAblZbMEHoQa6/ge+vjC4jAtZZ7Ftka3dBywxBzKRsxygTp67iuP12jss6WLOEtTHfG4QYJm4oARTAP8RaeqVTrQ79BzFvjkn6fXf7VZD4Hh8eO+tDD4SLd4uBcdsls3FDkW8o+HUnyJNUnFMHjrd7GYw/V86lUvW0zMr22so4yq58WVVDcjIY7Ctfxfg/1lsTYzEBmsFvEVXW1lEhRLxEhdATEkCk8LwlsYh7aQ1uwLBSSM7uLT2iAWEMpXMCROugiKwd8jN6nS+g5ZwmJuKt1+JwlwBlNrD20zZtRlLFmY+QE1X8U7OBrmE72/i7iHEZALlxUibNxlNtEUFNUAkwY5c6l4LheX6zgFd7QZRcw9xAO8S07+O2DvCXAQRMw/LSovGeNAvat2M2Kaxfw4NwyLQuAMhFy5EZmNzdQdzOwqMj9SntdnsN3l1XRny8QtW/E7mbdxmTXxakkfF5VoX7P8OS8tg4EFnPhYyVK5ZLg55KqxCHSQSOUVX9plfBG1dujMt25YN66oIVL1rFG9MHUIVuuB/KK0FjiFtwxt37d1WZsvdugcKxzEM7uCqyNY120q4pdWFCKd26KxMGMJfZbGExb2nsgAWnzWCzGW0uPClQqgEdW06t4G0q3ravw27aBzFXa6jwUQvqq7bR7ir1LiIvjv2rScxbuL+N1/F/lVT51R8T47hX+ztXLmKxBKZBhw1w21S4reFm8JGkksTmMToAAWpx/wCL2C8WULUJNIkjO6JeGOxRW8qsBZtoUEj4UlCUjUa6iNTNIxOCuFrI8OHso4yC9c+0uOW3OYyzsT1JmqzBcExC3mYYg8Ps3WkYZLguvmPxFQfBbJ30Jj2FWHDsJas40WxhbjPDN9bv3RcugKCC+VpZVLaAwszRRnoppb+prjyPEk1Hd9Xf2X8lrh1H/OIxCg4rdjGjW7LP7xPrXNO2fFLV67fhcztcQq+kKigyBzJaRPKB123+OtWimMN8stoX7bMRuJs2lB9JMnyBrmPavg/1XENbG24/fvRQrTtz/cBpLC9PPr6K/wDZTKlKy0oLSstQSGstDJT6pJihlqWFQxlowtPZaLLUsEby0AKcy0YWoQRFHFLy0cURQ2BRhaWBR5ahBGWlBaXFAVdEoSFpQFHQq6IFFKXeiqZwlFN1SxhQQSeW+mcz4VJgFtYBkAmARnsmw47ujS8Ke2bbobt608ZyLKlbahAA1w6lp0BYiOWg0qq7XWMt9m1htfgCKDAIRCDBCqVGwPUCtTirbFlNu3YFsGDOUmMuaWJkrInXqI5VSdo7KsuZQMyhcwDZUt6kAZSIZngnwmITYQa4fBZnLLb6/A6nFY0se3QylClEUVd85IKFChVlEPg+F729bT+JhXcGt3EtNawyyUItLGwOVWuOeh8Ua9D1rhuAxBtXFcbqZroV7jGAxBN65exNpmA721aulLdwhQoLjeYAGkbUG9Kt9x/h35FpptO2n122+m5f4bGPexmItYVrZASwty8fGttgHWEX/wBxzy1gQZmIqq472H+stbuWLgZ3QhziWd3ILeG8hXZgIIUAATVphsU1treIwmGa7YeyltrVmA1trbs9swdwRcYH086h4vit3C/ZYjDXFw9wB8uHm6bSFnz2nad2aJYGILKuwhaSp0zKaptS5jHaztDbW4pS8HYLiLZeHFtkY2oTvAMoJKFSVMAmSROi+JdpF+rKrYTEYdVew6gWw2HhLyP9ncQZSCBvUkdoxilYYfBXLtruu7VryrYwyqx+0JYkjLAUQNfD51G4Zh7DrZw1m7cvlUFq5ctj/ll8Su3jIlmhIUAnqaHkByI3GOM4fuMQoOIud5dsEq2HdVVUvKxXWZOXTXeBpU26uAuNKcIxFyea4U2l/wBSqKnY1Xe+yW2ZrWMKvBMi3cs3bYvRvANvUeawKLj+M76/d7rE5cRhXU2sMXFsXCMrvnzRnzhig1gCOZNW01sW4uLaZDt8KE/ZcCtjzvXrYH+U5qsLX17TurPDrAKx8bP4Brp3YVcvPp8qJ1x1wJeti3gwhJ7m+c+dWEXHuFdgMwyr6zuIo+O8TxOHufVbFtrli1bS0y91Be21tc1wXR8JlioAMDz5Xsi9lvvRbm5i+5OIGMwfdASWs4c3hvBA11IPKj4wMbhLdy61/Busg3BcsGyHJIUSytqdRE/lTeFxiYDDXrttLZAxM4mzh3z9wGXJlSY8QZVJ2E5gIAqZYxV65ZxN5MPma86tZw+JKoSq20RmYEwJyyBPKZ1qW2RNvvZU8Y4ph2vXCnEcOuHxChb9sg3G0XIxtkbFk0nlv0qk+ka0XupiFZXtXFm2V2j19vxre4ZL1tLwvfV0BPhNpIS3bK7NmAzvroI8zoYrm/a/ilu6yWrIizZUIg8gIrTHdNmmNVCTfJr737szoFGBRgU6tqo3QukFhV8afzL+dWnaXhXdOWUQjMdOYbfbodx71Ct2J5VN+vN3BssCy/dkk5TI2B225RWE3LWpR+fwNYxWlplORRU8bdJyUwmjFobAo4oRQokUCjoqMVZQVHQihFWQFHQAo8tXZQVClBaBWpaJQQFaDs5aIV7g75dCoe26osxqj5tGkMDlBkwYB3WjVa0OHsZEQZB4mtqXUrcVszg5XzEm06wQCoBOoIG7L55+WjTEvMX3E0H2WaOpLKA4+LcffHhmeunM1WYnK2VCJgsRnA7i2GMXLh1BVoVYVpBIEeKJvOI4cME8tPESYnvNB+96quNWAtwSAc/egZnYeLwsmYxlbxRo4ymdSPiHnvw+a8RI7PGR8j99TGXUgkAyOvlO9N5ateLEO+bMXLAFmPN4lgugOUaCI5dINQO7r00JbHDlsxihT/d0KPUDZR0tLc0kVb8EFo3F74kW8wzFdwOcfjWcnSCotewvGjhr6B2Pdk7Tp+/6VucXxm3h3exeuXFVgndi2jNexCZFChHQQnizAgeIkkys6897S28Mt9hhGc2gfCX0b9zVvwjtpeRFtkrA0VyAzLP8M86p+dKxlTjOCjOVNcrvl22vkbVcB9YIbFIXCxkwiaYe0BEC8xhHuAbiYXYKd6fOLFpLAZ7Qti4bYKfAjm04Qs2gg6rooAJFYTtT2idnyW8Rcu2xGrKEJ6iASPKrX/8AKsE+HW3dV3Xuxba1oE3BLiPEH00M1PDVbPf6fqHCEJK4St/JL78zYWOFNbtKoJDCy9tWgnK7jxu0RoCiRr1qm4++FvubAsWsbfyhQtsR3cCJuXgfs0BnwyTyrLd7wxV1u4u4nKy185B5QsGPetXhOOYSzh07lksW4kpbQF83q0j3YEmo4Tbug5Ysk25Vu+fJ/wAfEr8Xf+pFMM9u7iLX1S0jGyCzAh3IYA/cJzLvIheoq64c+IvhWa1cs2EhktXDN64w+Fr06W0Uwcu5IBOmhzeK4/g8WVDPew72ye7vo57wZviBJOoMDTlyijSzhrzLbfFYzHM2gs58iMeQIUgn1mq0TW3T4lLFkrTzj8VX1Ll7tq8t7D2ltMbs/WrtoRZtqfjZ7g0e7E5VGs6mKf4vfFzvXfufq3dA2rise/73mCOkE7dPMgY7tVxi9bnCi2uHRNDbTLA8iVkE+c1lTeaIzGOkmKKLSeq/oWskMctV7/8AnZfD39yx4l2hv3lCPcJQaAeU6VVgUVKAqSk3zF55JZHchxFqwwmHzVDSrnhcaTS2WelWHjjcqLjhfBi0+GdDuOcae/8Aaq7iHDCv5f3rrXYi9YyEOBOU6npzrF9rriFzkiP3FczHnlru+f2oflCNONcjn123FMsKmYreoxrqxZzJrcYy0IpbCk5K1UjNoLLQy0sCjq9RKE5aIrTkUIqKRKGwKVFKihFTUVQmjilRRqKFyLoewlmWAJgTqYJgTuQKuwua5bYIh+0VmyWmQCGAj+WFzaARmPpVh9HuEtXbzLda4vhUBkAYeK4qQwIMAlhrtv5V0tOH8PYqFuvFw5bYD3AC8mQIEzpzpHPlnq0pL5sZxRglcm/kjHcUx9nu2/8A6ArCjXTWTrrtE9DpUTtTjLd7uGs6sGDN4M8ZgZBUiDERB8q347P4d7lwHDlsuUfEwI+zEcxrqD5xM6UL+BwVmRetBQrIoHiJBuGFBgyQW5k1zMGHw3GS9/Ycy51NNP39zkWNwTZXUiSniU+JUW2WkqgJkHPc1UzEEBjqTTvhmmMpmJ2O28+kCu18XxeCW0xFvVIt6/BlcMy5gZzAFCdiZGlcbfEOCDnaQuUHMZyxGXfRY0jaNK63D5ZSTuvkc/NCPSyJ3J8/kaFLDfv9ihTOtmGgzAqThdWAMx5a/qKiq1XHZfhzYjErbUEkhjHOFUnSik9g0kNY4KrAKSdBMiNTPmeVDCYd7hhFLe2g9SeflVr2l4McNiAl0R4FMDQbtz6aUXD+JhGUgBVWIGgE0MZbGU5diDxLA3bTEXEKx15eRI2NQa1fHePm/ca6YzHf+E+RHSs9iLat4renVf6VdkhK+aI80AKbz0sPUs1odWpfD8xcBTBncmNtd/aoQarXs7gWv31RRJIJ9tv1oJySTYSW5ExZOYgkE9QZHzFMVO41g2s33tsCCp1B3661BqJ7Ip8xQpS0kUYNVYSofU1Nwt+KrQ1WfBeFXsS2WzbLxudlHqx0HpM0GScVFuXI1gnq2Nn2J4j9q8uF+yfcncwAPDB8z77xWZxmOJ9f3NdN7K/R1dso7NiMrXEylbagqBylnEkg66Ae4rJ9pPo7xFmWtEXuq/DcnnAOjexB8q5cMuGOZybpOqb5fUalJyjSe5irjzTRor4ZWKsCGGhBEEeoNIz11k0JNOxRNDMKQXos1FqJpHM1APTeajRWc5UVnYzCopZjpOgGpqakTSLtOCARqKXNNHDXbIVbtq5aaNA6FZ13E7iki5VWDRImm7F7MJiNToNqFs5mAzKsn4nJCj1ygny0B3FJS13a/wDq23M7JnkaDU50AjWNDMjbnUsmlj1HTHe0YuVVk0s0XZa4O9ByyVa22bOBAW6p1U/HJgaajetwvhu2fEFNm53i52EExs+XyOw589a5jw28VLMuXMi51LHYh1+EEwxMxlIOk6c66dgrwuojobIzhSAp01Gog9DvOu9cb8TyTxyjOJ0eChGacWidiu1923eZQ2HGcBizLcKyAEgZTMwByqr4vxx77eN7OotsWCOutu4XQAyWIJEyREaaUq+7d0xDoWVdsoB31M8xrpz8qXfxLsqxdQj4T4BpJEAGJ/pr1rnrjJ+3+3qNflodiBiMfKsve6vcTRk+CFK50BcA7841AmsAzVuu0fEXW5hrRufExY5UmYPgC6EtLaRG/wCHP7jmfFM853mdZnnNdr8ObePU+v8AH+DncYlrpC8xoU33goU+KUzLq5Fdo7C8OwNqzaxQvYixeNh2dwUyrsrgArOu4Mbc645gcN3jqnU6noNyfYAmtVjMSVbIjtkygZZMRG3mIj++9VkTaB1b0dM7XcHwN0PdvX8RduiySjM6wGBMIfDoMzdNNa5M+CZSdPl5Rt86m4vH3MpUuSDMieupn986iWMSQDzHn+lVBNLcGad7Ed7RXcEeoI/MUkVNGNB3BUnpMaiNcpH5GlNfU8xrHPyg/ElGDb7FRjLZjMu43qCuIatK91YmQPdd9uVs8qgX8cqMRJIHJSemmvh9dqlha32I1gXDpkP5fnXW/o54PasJbxYxQs3mRwwuWwyIM3iM5wPubnlyFchu8UciB4R5b/l+Qq87PcSfujbDkAEiORza/wBZoMibQcNV7m4+lLhVo23xjYkPf+zTKlrKrTsSc5AOXoNcu29coOJP7FabiN17gNstIO4J0n7sec1kn3qQ5BXu0PjFnyp6ziGYhVUsToANST5ADWmsBgnvOEtiWPsAOZJ5Ada3vCMBawo8JDOfiuRr5hP4V/E8+lY8RxEcS7vsM4OHllfZCuz3ZEEh8UT17pT/AK2H+lfnXQcFi0tqEQKiDZVEAfKsY3EwPvUmzxjWc1ed4pZuIdy5djtYsWLGqR2HhnHwFgiY6f3NUvF+NAuTsPWsVY7RgCM361HxPF850NLyx8ROCxzflXIHHw+GE3Mu+M4SxixF5BmA8NweFx6NG3kZHlXN+0nZu/hZdYu2Ru4HiX/5FG3qNPTatOceTz1qZheJfP8AD3p3hc2Xh9ua7P3sDn4bFl5bM5OMeelJbHnpW17UdkFcG9hFhtS9kbHmTa6fy/LpXPyN/wAa7+DPDNHVH+Di5cUsbqRJ/wCIHoKB4geQynrNQqNaYoxsmrjCu8nprpuT+tL/AOIDoahXt6biqSRbk7J7Y8HSD84o7N0J6n9moC0/f2HpUoiZLOO8vxFAY/y/EVWUc1NJNRosBi1CXmJtg93lCuucsWIByCIDKATmMRpG9b7stxa4cRbS5mCmyrRdsi23xquYMsBw2doMfdWdQa5zwXNkvjMyI1rx5bedioYEAGIVc2UkkqIHPQHVdirQe8jW+6DG3JCNcJTxWRlYXNB4pbQnUnYAAI8bCLxSvt/ga4VvXE6Bi8Zp4TbBIWdAT6QxOwj16RT9y/CovgK67KkTm3AB6RpVLjcGQ0lpJyjXVpj9OXlHSrI4Ii2hzaSdDsNth8/wrzjhjrmdcwNjidw3bFy8b3jF5MxRWVreaCLAZYEHc669KyhxI6j1rYcA4Xmv2yFKZC4zK7FW+3yRG6NM5gpiGERNYHGWirMCAsHQaxB1GWd1iNZ2INeowqNuK6HFyN1bJ31gdRQqm7w0KZ0mGoueEW1t+PMDmEKZK7CX3Gv3V/6jvyfxLZ7jN5wNTtEDfyFLS8BomqA5V2JyWvGWBKwM1yDy56GkYcSTP9KnQyjvKyx4fh0ZwrbNI32MaHTzimsRw3I0GPXNAI6j+1PbFCOTfrVjcGcdR5bzE6GNDv5H1ic29Ls6WLHDNhceUl+hSLgV8h/3KWOHJ/EP/sNSWwrgSDK9YOnqI0pDW38/x/UUapicoyjsxkYNRzH+ekPwq2dTB/6z0p82W68+nypy3hbh25bkg6esioVGLk6RCXg1skAAE+TmrVuGW0IVQMwALEbTy202jlrM1JwtrL121J00/QHXzO/KKZtsWuOT/F66bCsnJyZ0fBhiw295P7UVmKQISF3I08iNBGn8RFVePw4zhgNHgjYCSBM9Nwfer3ijgK4y+LKCrZQSGVwQMxIy5tdpmAPOmOGYdbt1LZ1HeoddsrNmgzy1I9x7nKSjG2c1RfibF5wfgww9lQRFxwGuHmJ+FPQDU+Z8hUoYM1eXMPnJMatvoPw6Cp2F4X5flXlc3GXJyb5npYYoxiooyd3h56UX/DNJ/pW5Tg0DZflp5aTSE4Vrrl+X96x/Pl6IsxX1EzEU6uC8j8q0t/hkHYesD29KFrhk/v8AWifFprmWoIp8NgBzH6VbWeH2iNFbNVpY4dECBvUwYApyAjXeT+VJ5OKvky9UUUuHwxtmDI6cq539JPARburftqAl0w4GwuDU/wCYa+oaus4q2Trv61m+2+EFzAXhGqtbcH/uKCfkxpz8N4txzrs9mY8VjWTF6o43cwoFvOd80D0jxfmKjh1/h/8AL18vQ+1W2KTPcW0moAAGoEnn8zVbcJEiI69Z869dGVo4maCT26bfPr77D+EwLXPFClRMzcS2f/JgdJ6Uu3wu4M0oDpIIZSOuh1zabQagop5a+1S2V7bFTuNxvHONDRtmKi3uDFWLKoPGxuyJAQd1lInRiQ2YHQgrEzrsaVh8MlwMWuLbCqTrJZjGgQDczE6jTXXaoV2SZqRg2XN45gDTfU9KjLRHUrzX8Y/fP5+VEwHIH8f6U6uFaTAHzFLVCeX41LRKNDhcFcOEN1hlS7be3bWyqBnKHM5vR4gFKAyRLCdRsdX2GV5zubhz2labjCCQbKyqDUDKAA5+LyymcbwYF2a2VuMvdu2RGAUsokF8xChQRmJPQAbwdz2Awoy3GVQEyoJUeAEi1mGZ/GTO6nwgnw6E1zvxCf8AQmxnhY/1Imm4gdRrrCzI57R7D9KuLlubG0mf03qqxabfFBA315GJP5eVaKzZmy0A6EfhtXkZs7E5KNfEy3ZvFIGKG1J7+6MwXXRiQSAwBMlFnfxCdpOY7eqMU7WVHiCh7OkNnE51ME6OjIF1iQoG9XH1u4uOy5VCmVHhXxABCZ5zDs2fSSY+7pkuPXu7vXSWHxaBlbKMunP4ot3FMKf/AG9uvpeGuWRNVyv9DnZopRd9zFWwIGibc1k++tCto2Kw7HM1myWOpLWiWJO86jX2FFXU8R/2iOhdymuYNfFB0EW19Nyfc66Dn70zw5BJiff+1W1nCSnLwgsTrJMAa6x7QKTa4RcshWdYV5y6gzlMNt5mtE7MtKjsHcgMnrUvBxlObk3nMRMfMA6c4pGJtwy+Rq54HatyGuaKJZoGmmw26n8qtx1Kg4ZvDdkG60asWH8Ljf5DXXyPXcE1Gu3WkeFWnyzMROpgQd63fZ7sqMSxfE+C3mJFlfiM/DmO6jWIGuupFbPF9l8OLYti0iq2kZZWejTrMfe30NCohy4n375nEUZhqEQQJOkddTmOnPl1pdt83+JhsCfCBE6co+Q+daXtJ2QS07d05R1+5vP8jafI/hWZtoWJWMr7D/ERyPn7R5GpQcc17r3/AIBinhWidSNSdyQ2w9B/tTGDXxN/N6CnLiT5kEAn2j5afn5U7hLEOR5nT1qtKSByZXOW4zdUSef9qb4Te/5q0BEG6vIDdvTzqRitGI6zVOLpW5mBIZXkHmCGkEadRSWWNzkhzDJqCOuWMP5VfcNw65srCJAI2qiPFwC0rz1+dT8PxYMyaXIAA8Kr5Rv5EfMV5B45qW6Olm1SjsaTEYVFt7AGY5T7aVBwWBDNt+R/OKZxmOlC5N2NIOVQIOh5+lDhHF8rQS8TzVeYnr50bjGeWOpVH0EIwyKDa5jGMwmViI0E/wB/96GHwo/DlH6etI4lxcFj4nn+VPadaZwvEU5Mx9k/rQeFTelWhtPJo35l9hsAI1B5HmanYnCoB7c9fzNQLfHEybPMgHRZB9AfI/I0nH48RADnQHcfjpyrZrHGDSSbYg45ZS3srcSNTzrP9tWCcPxTf4ANeveKB+dWFziY3g6/rtyqg7eG7iMC1q0hLPcTwrAJCnOZmNNOfMVOAwSWaLlysfyKSxtIxGD7HmFYuWkKwIlQJAZRsTOtPcQ7K5yzNowMEg8/MARyOtX/AA9ri21DW7oIW3MIfu24Oo86kYi8WzRau+Np1U9Tr8IjQj5Haa7/AOYya+Zj4UVCqMCMIuHZgq5nUaMeTfpr0qjuBmXvCZDMRPMnc/nWt4vgrodna06KWiWEcuk1l7WGLKWA0UidtJ0BjfWN/TqK6WOVq+YjmcqUeSQycMwYqYkAnQiNBJ1pPdH97/IVbYzGG7kYxIUKY0+EQCdImByo8PbdQLgGitG+oaAw/wB/I1pq2MUmVlxzqIIM7QZ8/Q0nDXDPin9/Kp2Ovu9xi2rNqTqSSes+tMrbB6z5H+tRP0Kol8HnNeImBZuHWcomF8UA75so2GYpryPV/o8u3Thrlli5S2llgCsgM7EkKwJ8JTKYOonauXcEyDNOYOPELhCsiJoHLWz8Z1EDz8hWy7F8RNu1cCZVkWCe7JInxAhhcJAYFSxjrpIgBLj46sMkhjh71o3OKWCsg7e3OJ/6T+dajAWpsPM/LymKxVvGFimfOsqCs5RptOg2mflWk4fjHyXFBYBQCTKRrp03ET7ivNx4eUZeZdH+g/xHmgtL6mP4zlt4205ERmOYuDIAWVVGYCQSWAESWHOape0uMwlxLTWEdbhVWfNsTtETsUzKfYVN7cXMuMwqgEd4uuWXuZs0A5QZldCIg77wI5tYx5uMqZjmJhWYiDJ3k9d9etek/D8f9NSfOkc/i5JukaWxw58qxiFiBEq0xGk670KhC238Z/zLQp2kJ38S4wvCDeVQgM+X61eY/su9pc7AgAqBvzUnTkKmdjeJraZSQN9JrRdsu0qXLLW1+IOo/wDAk/I6UC7hSfQ5dxG2Bl3mdT12qRwlMzEHZdf+qfD8iZ9qb4k2q6c6suz+GJs33DKMhQQdyWDnT5Gt78pmzUdn8WRdCmYYkTPUwdefOt6t3OEkiYB16wZ/WuYcDLfWERolLoBIMqYblW7xCqy2g0gf4TB0Vjv7UEZElELtRhFNkXAPFn103BMQfw+Vcp7SoFuJcUCTE+2hj2NdP41bixdIZmz3FOU6qsOQcvQaVzXtYhhfWjbRULT2IPE7YDKQIkAnzYEgnb00peEGa456k+/lUrG4fMVjoeUazr+NP2uHFSZB661k8sU6GFjdNlLxNIbTXwz6Hp+lZttWI6n9a0nFPiPppVAuBul5iBmmTpznbelZNa3bG8aehUdTx1hhcdcrDVh8JHPXUHyoWboBWIAIkSWE/LeImfKr69ig11hOpLGeU6mJpRMNbOnwg7Tz/f415PJnepprY6inSSaI+Kxi5CoYSY3dwBJB13AA0+VDhaozAIdTBGrE7bDTatBxMKcwyrHh1gdDQ7OImbwqBpvAHLX9K0hFSyrFfWr+Yo86WJySaMpxPIHJkRqCDqZHLQaf2pjABebAjQwCRPr6bRWj4/bXvGgDmfhH+/OhhrQA0VdVXYKdsu/T260cZVqj2/c1WVaEyEgEAwAebZiR7RtuaRexEbCTyn21k8oG9a2yfAdI22BHIVScW4ikAT5HoPKsc2PRutzLFmc5VpMtczEaIx6aDaT+9qdxNlvq+cqR4gDtzmpz31Eyy/OncS4bAtGv2iajbeiwZJT2aocnKqa7mcRj+xSbzE86fC0S2ZpqOwTZFw9nPKnUbEbis12m7Hth1N22D3X3gBOXXWNdtvT8tvw+1Fwe1bPDYAXLDBgCpB3rfDnyQn5OXUU4hQ0+Y812MP0/LX3q+wXB3cECYOp33A0n51I4hwwWb7JyViB6cvwNdP7CLh8hF0LMaZtPWujPiHKqfPuYeGoJtq6OL4nhxQSQN9JWdvz328qqsXcHwwo21CAH5zNdM7cW7Idu7IgEx+lcxxw1/fSt+GyOatmeaKith7g2KdXOUScpC6gPmY5AbYEF2GeQms6yIFbDs1abuzJcubdnw3EAZQFYLAkErrCtOoBnWsdwZAbmqhtIC5srksyqptE6d4CwImRAJrS9iRDuhCE9yueMxYOLrg5i+zQfu+E+Hc0XFf8AU2gMDfiJM3uBtsRbYpsNyufNDHYNckRtrJ/S8wuJaX1aGAA0OkQdi+XWBso/GaqeHWVybRzMMY1y66GJ1GnLWrPA2hL+YH3idNQNzvoeRHnXn8mWfc6LhGuRjPpEsk4nBt4GYEyqj7cqssxAbMuULO86iuf8P4UVFwXsNdIK+A9NzvGpPh1H4VufpEVfr+CGdQdPDBQjxzmNwldDlA+IEEE6czF4kIWd/hUmT1XXQjpArt8NllDBDraOfPGp5Jehz3NdGijFgDQDxbcthQrqiY9SAWVSxEk5rYk8zHd6UdNeNHuK+Hl/t+5mOAcQDXDD21CiQXbLJ5ZfMGpGOzBz4gRodHB/EGq/6OcXbtYm295O8UbDQ+Lkdd4/pV39JfGku4jPZQ29BmJiSY3gabQKyefTPQbrA2tRUYt9vX1rUfR3w44i66ahJQsRGkZgNCeckbGK57gMc929bteGXdVBIgSWjXf8q1fCnu4S0cYjgZCiwF8UvyEmCIPP5UzOXl2FNNSpnT8fwzJilRICswYAlSeWw+IAdd/OpfHsO1oW8ssAw99Cp/1TXKsF2/Y3u+u53M+L4VMaQByq74j9JPelQlpxz1uZdCIjwg9aUeWmxhYW0jW8V4jFp1VSClyCTsQzEyKw/bfLlsMCDmzT81/qafxPEMZiEKrbw4UvmGZ3YjxExpbHUc+VZ7H4O8Gi61uASQEDbmOZP6UTzQT3ZcOHnySNpg+5/wCVzRqrZx18Wk+wPyq27X43D5R3eUQNSABy09TXLBfuJLZ/kv8AU1LxXaZ8uTIixzVQCdOZMmk9ctVrexzwkkrfIreJ4pZkHf1rQYLGgqswRpp71m7l5WBLFonYAfmZ69KjLiMsZZGvX9iqzQeX4muKsZ3fia2wp0mcpA1P3NOvM1mMdcWbZgDwqAZIMz/KOtTcTZZ2EOQkBiPPLAiarMRgjNvx6QDBGm8cj5VwZZIylb2GMOPSt2WmDxsgqTOzDWQBtEx12q67O4g95BMk+fz5b1n7dnulIGpka/pqTU/gV0i4AIE+X76UvGahlU49GVnxJ45UOdo8eEDO20kLoD6T7Gf96z1q5EHOT6ODOvITtyq+vQ4uAiZDHeNyIjf9xVBheGXSpAcQADqTMSNPx/On+GUNOpmS8sdJflwLLMWMeomQRHP9yKrMb3a2yxAjrqx1YEScvTTerrC8Kc2rga4CAByk7byeelZXi9t+8yFp105wJPWg0rUHidtpMbswS0IS0GdDEwdPLptVjxN7iYS4tsLJe2VDbRmBM78iYpngGARrjA5j4W3Ok5TyirHtUAthAogZLZ951onJWmu6NJvfSZBcXiOYt+0/1pFviGJAMrbnlqfxNOl6jXrv6U5Bxk6pAyTLXheJvM2YhI9WnX21rZYPtIVslDqdp23HvWG4fiMqRrUPiPFSmULIknkOn9qijLW9G3QCcYyj5ty14itl2LG2SxOpL+f8vl1pi1ilGy9R8TH97VVWMcSCDv8Auak4S/aK+JDmkgkEj5ax+FaPHpjuRSt7Gf7Q3peAdIH7NZjEsAZgT510v6QuzmHw2GtXgbpvXQhUAjuwIBbNPi2Okc6599Wgg5mJI8o99K6WFpREcj18h/gclv8A0rTKRlh/ArSQpAeCEOshjEQdeR0HZu4ZQFWX7CRKBd7jZikbrIJBPORpE012X4cz3CFZZAHhZZQ5nVSN9NW3Gu8VrbnADZsWroK+IEc53kekRyrLicmzjRphjunZPwDQkRB3mZOsQ0bSc0Hbczzmy4a0sQT01nU88wXaTlI66VjV4s6woReessNepmR7beU1f8Gu3WKmE/iJzGYmNPDA9NtPM1ycmNpWOc1RnvpHtl8ThLea7kDXC8CLaqCSXLD74UkyRABnqTWC94E3+BRt/hHSr3tLwpsQy3zdyhM4VcgfRmytIYxOvSs0+hy7gaTzgCBPtXU4WUZYoxXQSyRlCbfcnpiTA1G1CoQahTdRMtTP/9k=" style="width: 290px; height: 174px; margin-left: -2px; margin-right: -3px; margin-top: 0px;"></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><br></font></div></span></font> text/html 2014-08-24T04:59:17+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز لطیفه ی ریاضی http://incrediblemath.mihanblog.com/post/118 <div class="Content" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">معلم ریاضی به دانش آموزش گفت: معکوس کسر زیر برابر چیه؟</font><br><br></span><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><img id="equationview" title="This is the rendered form of the equation. You can not edit this directly. Right click will give you the option to save the image, and in most browsers you can drag the image onto your desktop or another program." name="equationview" src="http://latex.codecogs.com/png.latex?%5Cdpi%7B120%7D%20%5Cbg_white%20%5Cfn_jvn%20%5Cfrac%7Bk%5E%7B3%7D%7D%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B2%7Dk%5E3%7D"><br><br></span><div style="text-align: right;"><strong style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><em>پاسخ این دانش آموز&nbsp;</em>:</strong></div><div style="text-align: right;"><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دانش آموز کمی فکر کرد و گفت:</font><p></p><p><font size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فکر کنیم<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;"کاسه ای زیر نیم کاسه است!"</span></span></font></p><div><font size="3"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br></span></span></font></div></div></div><p style="background-color: rgb(236, 236, 236);"></p></div> text/html 2014-08-24T04:56:41+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز فقط جهت قشنگیش گذاشتم http://incrediblemath.mihanblog.com/post/116 <p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">مغزما اکسید گشت و سوختیم</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">بس که فیزیک وشیمی اموختیم</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://javadalizadeh.com/weblogpic/2%20joking%20on%20e=mc2.jpg%202.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">هی اسیدوبازدعوامی کنند</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Arial; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">خاک عالم برسرما می کنند</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">درس چون درمغزداغم می رود</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">می شود فرا رو فوری می پرد</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">بارسنگین فیزیک لج کرده است</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">اهرم ذهن مراکج کرده است</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1389/08/07/100889637797.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">این مسائل که فیزیک برهم زده</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">مرکز ثقل مرا برهم زده</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">روزو شب معلوم و مجهول می کنم</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">ذهن خود اینگونه مشغول می کنم</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">جبرو مجهولات ان درد است درد</span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">چهره ام ازدست جبرزرداست زرد</span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.mobin-group.com/image/reg/images/2108wew.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">من دگرازدست سینوس خسته ام</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">همجنان که از کسینوس خسته ام</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">گه گله ازدست تانزانت می کنم</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">گه شکایت از کتانژانت میکنم</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">( لعنت به برادران سینوس</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">تانژانت و کتانژانت و کسینوس )</span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">x وy گم کرده ام من سالها</span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">وای برحال چو من بی حالها</span></p><p dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://amiragha.persiangig.com/video/flash.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">از زبان خارجه آشفته ام</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">در سر زنگ زبان من خفته ام</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">جمله ی معلوم چرا مجهول شود</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">مصدر بیچاره هی معلوم شود</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">گر بخوانی بیست بار این زیست را</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">باز هم هرگز نبینی بیست را</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">یا درون ساقه یا در ریشه ام</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);">عاقبت هم تیشه زد بر ریشه ام</span></span></span></span></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">از زمانی که عربی خوانده ام</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">لا به لا لای ریشه یفعل مانده ام</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">قلبم از جغرافیا غمگین شده</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">بس که کوه داره عجب سنگین شده</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">تا مدیر ما زند زنگ خلاص</span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">با شتاب نور گریزیم از کلاس</span></p><p align="right" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.roshanpix.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/madrese1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0"></span></p><p align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">الغرض ای دوستان من خسته ام&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">در کلاس چون مرغکی پر بسته ام</span></span></p> text/html 2014-08-12T05:44:14+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز حرفای من http://incrediblemath.mihanblog.com/post/115 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سلامی به دوستان عزیزم میخوام درمورد خودمون صحبت کنم درمورد اینکه چه کردیم؟؟؟تمام شد اون ماه عزیز(رمضان)توی این ماه چه کردیم؟؟؟چقد به اوج بندگی رسیدیم؟؟؟چقداونی که میخواستیم شدیم؟؟؟</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">چقدی ازشمابالاترنرفتن و پایین ترم نرفتن؟؟؟فقط همون جایی که میخواستیم موندیم کیاتوی این ماه حال وهوای خاصی نگرفتن؟؟؟کیا گفتن هنوز وقتی برای توبه وجبران است کیا ازخدا خواستن سرنوشت شون رو اونجوری که میخواستن رقم بزنه؟؟؟کیا ازخدا خواستن که زندگی همراه باآرامش خدابهشون بده زندگی؟؟؟واژه آشنا بعضیامیگن ریاضی به کجای زندگی مون بدردمیخوره بعضی وقتامیشه باریاضی زندگی رو معنی کرد ریاضی رو میشه باهردیدی نگاه کرد میشه معانی قشنگی براش نوشت من وتو همه مون براش یه معنی داریم حتی اونی که متنفره یااونی که عاشقشه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">زندگی یه درسه با قانون ریاضی میشه زندگی کرد لابد میگید یعنی چی؟؟وقتی میدونید دو دوتا میشه چهارتا اگه بتونیم برای این سوالمون که با خودمون چندچندیم جواب پیداکنیم میشه به معنی ریاضی پی برد وقتی توی یه معادله سه مجهول باشه سعی میکنیم از بین</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%">x,y,z</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span> دوتاشون رو حذف کنیم تایکی شون روبدست بیاریم این مثل اینکه وقتی توی یه مسابقه شرکت میکنی میخوای به مرحله نهایی برسی و3تاحریف داری که برای رسیدن به مرحله نهایی بایددوتاشون روحذف کنی که به مرحله نهایی برسی ریاضی معانی شیرینی داره که هرکسی می تونه یه برداشتی داشته باشه میگه دیفرانسیل کجای زندگیمون به درد می خوره توی دیفرانسیل آخه مشتق و انتگرال به چه دردمون میخوره من یه توصیفی ازمشتق و انتگرال میکنم که شایدجالب باشه ماتوی زندگی مون خطایی میکنیم که گاهی وقتاخودمون مقصریم که بضیا گناهی میکنن که باید سزاشوببینن کارمون همون مرحله اول مشتق گیریه وقتی مشتق گرفته شدکارخطامون انجام شده و میگیم گذشت دیگه بیخیال وقتی ازمشتق انتگرال میگیریم میشه همون کاراول مون ودقیقابه خطامون میرسیم که بایدتاوان بدیم اینجا ست که میگن چوب خداصدانداره ریاضی قشنگه لطفا اون عینک بدبینی رو بردارید شاید شماهم بتونیدمعانی قشنگی پیداکنیداگه حرفایی که درمورد مشتق و انتگرال گفتم جالب نبود خودتون یه معنی قشنگی بگید<o:p></o:p></span></p> text/html 2014-08-10T03:20:14+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز کدام یک درست می گویند؟ http://incrediblemath.mihanblog.com/post/113 <div>بنظرشماکدامشون درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s5.picofile.com/file/8116807800/3or4.jpg" complete="true"></div> text/html 2014-08-10T03:17:31+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز زندگی http://incrediblemath.mihanblog.com/post/112 <p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#666666" face="Arial" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">♥♥... یادت باشد : یک بار بیشتر زندگی نمی کنی،&nbsp;</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#666666" face="Arial" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اما اگر همین یک بار را به درستی زندگی کنی،کافیست!...♥♥</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#666666" face="Arial" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#666666" face="Arial" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><font color="#666666" face="Arial" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.600000381469727px;"><img width="394" height="283" style="WIDTH: 394px; HEIGHT: 283px" src="http://upload.ghashang.com/images/18iuyxf3bk3x3qr3brh.gif" complete="true"></p> text/html 2014-07-27T06:38:51+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز تبریک عیدفطر http://incrediblemath.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: right;"><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font size="3">&nbsp; </font><font size="4">&nbsp; &nbsp; نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد</font></span></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="4"><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">باده خرم عید است که در ساغر شد</div></span><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر</div></span><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .</div></span><span style="font-family: droid, tahoma, sans-serif; line-height: 24.700000762939453px; text-align: center;"><div style="text-align: center;">عید سعید فطر پیشاپیش بر شما مبارک</div></span></font> text/html 2014-07-06T11:53:25+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز مهندس وکارگر http://incrediblemath.mihanblog.com/post/108 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#330000" size="4"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">روزی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍنش ﺣﺮﻑ ﺑﺰند...</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻭ را ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰند ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ، ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ نمیشود. ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ، یک اسکناس 10 ﺩﻻﺭی به پایین می‌اندازد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ کند. ﮐﺎﺭﮔﺮ 10 ﺩﻻﺭ ﺭا ﺑﺮمی‌دارد ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﺶ می‌گذارد ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ کند مشغول کارش می‌شود. ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ 50 ﺩﻻﺭ ﻣﯿﻔﺮستد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ کند پول را در جیبش می‌گذارد!!!</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺭا می‌اندازد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮ برخورد می‌کند. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ می‌کند ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭا ﻧﮕﺎﻩ می‌کند ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺱ کارش را به او می‌گوید..!!</span><br style="font-family: Tahoma; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; text-align: justify;">ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺭا ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ می‌فرستد ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﭙﺎﺱﮔزﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮمان می‌افتد ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﻭﯼ ﻣﯽﺁﻭﺭﯾﻢ. بنابراین هر ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﻣﺎﻥ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﺱگزاﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺑﯿﻔﺘﺪ.</span></font></span> text/html 2014-07-06T05:13:44+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز دانش ریاضی در چه زمانی و توسط چه کسانی متولد شد؟ http://incrediblemath.mihanblog.com/post/107 <a href="http://1s2h.blogfa.com/post-4.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(60, 60, 60); font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">دانش ریاضی در چه زمانی و توسط چه کسانی متولد شد؟</font></a> <div><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت نوادگان اروپائیانی&nbsp;<br>که سیاهان آفریقا را در حد یک حیوان پائین آورده و آنها را به بردگی کشانده اند، آنها را انسانهائی با سوابق کهن تاریخی و علمی معرفی نمایند.&nbsp;<br>البته این کلام مصداق کلی ندارد، و فقط اشاره به جریان حاکم در تاریخنگاری غربیها دارد.&nbsp;<br><br>اگر به تاریخ آفریقا نگاه کنیم،</font></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدیمیترین شئ ریاضی از&nbsp;<b>35000&nbsp;</b>سال پیش از میلاد در&nbsp;<b>سوازیلند</b>&nbsp;کشف شده.</font></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قدیمیترین مثال حساب از&nbsp;<b>6000&nbsp;</b>سال پیش از میلاد در&nbsp;<b>زئیر</b><b>&nbsp;</b>کشف شده.</font></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرم عظیم&nbsp;<b>گیزا</b><b>&nbsp;</b>که یک شاهکار مهندسی است، حوالی سال&nbsp;<b>2650&nbsp;</b>پیش از میلاد در&nbsp;<b>مصر</b><b>&nbsp;</b>ساخته شده.</font></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاپیروس مصری&nbsp;<b>4000&nbsp;</b>ساله معروف به مسکو، حاوی مطالبی از&nbsp;<b>هندسه</b><b>&nbsp;</b>است.</font></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><br>لازم به اشاره است که،&nbsp;<b>یونانیان نیز مبانی ریاضی را از</b><b>&nbsp;</b><b>بابلیان به ارث برده‌اند</b>.</font></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2">ریاضیات مدون<b>&nbsp;در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح&nbsp;</b>،&nbsp;<b>توسط بابلیان</b>&nbsp;بوجود آمد .&nbsp;<br>در آن زمان بابلیان نتایج جبر مقدماتی را یکجا جمع کردند.&nbsp;<br><br>اما&nbsp;<b>ریاضیات به مفهوم واقعی و امروزی</b>&nbsp;آن ،&nbsp;<b>در سرزمین یونان و در قرنهای 4 و 5 قبل از میلاد&nbsp;</b>ایجاد شد.&nbsp;<br><br>به تدریج توسعه یافت، اوج رشد آن در قرن 17 با بوجود آمدن هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال بود. اما در قرن 19 تجدید نظر کلی و پیشرفتهای فراوان در این علم بوجود آمد.</font></span></p></div><div>برای همین ریاضی شیرینه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></div> text/html 2014-07-06T05:06:39+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز آلبرت انیشتن در آخر عمر شیعه شد http://incrediblemath.mihanblog.com/post/105 <img height="186" name="imgthumb11" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIALoAjwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAFBgIDBAEHAAj/xAA7EAACAQMCBAMGBQMDAwUAAAABAgMABBESIQUxQVETImEGFDJxgZEjQqGx0TPB8BVS4SRy8Qc0RGKy/8QAFAEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EABQRAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/2gAMAwEAAhEDEQA/AFls9aga0OmapdTQV5qJ2q5UyKqlGKCoHepMcLmoLyz64rXa2Mt8/hW2WlxkrpOFHqaDL4mQRX3WjM3s28WB71EXPNRuR9qzXnC7q00I0R141FhyPyNAPXJbc7VZIcDFdMTgjSA+2fKc4qmdXUkn4SfKT1FBWxqpnqUgI5g1S29B8XNSWTHOqWNRBoLHk3rniVWTtnNRzmgsLmvhIelVE18DQNZNRODUX1c6+jywoLokBFZ7iNc7kAd6tDlBtU1t8rFJIxHitgKi9O57UGWzspZZgsfcedSNqdeEcMLlbS0t0mQH8WRjkau57/L9qy8H4SszJb2iS4O8jvnH3Ar0XgvBIre3EbXTEasnAA3oKLPgduoVLh4UlUbiJRt+lXT8HtZleJpfFB7gH/BTAsVvANkVQevesk5jeTAC4HMCgSJfZOGxYzQws7sOYbl9KD8c9lZLm2zBEfeIwCoP3P1zt9a9KBXIxjC96jcRxFC2Nz07UH594hwm8si7TKMZ0sM5Kk8s9qolsSuQuonOPh517bf2K3UUvjRq4kwqgqCRv0rPb+zscbzTvAHKphc8h9KDwy4ikhbTKjK3/wBhiqabvbOFjcuscIwNnRRnTjrSmUKY1DBNBWaj0qbDFQJGaDhrmcVxj1qBYDnmgdcZriDTtVg2261w0HEjBckrqVRnHf0o1w24kll8GytCScERoFKr9SKDqrudMfNtvnRbhcLx3S20cbF22d1JwPSgeOHm5RFDLbx43kKcxRexuoASsLmXzHOevrQO1t3iiEcsp28wRMfrWqz4oihxGoCgnVq55oCvEr1VRpNQxnAU9Ky214jr5WO2T9MUv8X4vEs2gZY4308qwjixf+j5QN/WgbhOwmK7FB2qxLhHOFk3669iaUY7+4kcqzsUPMVpWSSRCrO2B0oGiO7ihL5xqx1r574XELL9sUuMNhk1yOd7fIQ47HtQQ45wqG4t5ZXJWRVO5PfYV5HxFWQSQlWBV8BSMY/mvY4uI+8are4iQ9wRnIpb9r+FF7aWexwwCkmNhnPy6qaDyxjgb86pds1q4gU1IUXBK7g1hY7UEg2c5rhIqsnH1rmaD0ZEAPm3qTotSxtVTntzoL4YtIUxnBIJJBo/YXdvZ2wjg2kbnIwJ+3SgFvGEZJHYqM/eiVqriZpfKrE5B1ZwP3NBvurm4MKx27SFpD5S3bvQzh0fEn/EnjdIiTgEEavX5UzGC2nsPEvJI4m20+YDOOXQ0At+JSmaW3XQw3yQc5+tAC9o7jw7hfNvnSNOwq2xuQAnPJ7Hl86ye0qlpsaQNPL51Vw2YNEdWygYY9/nQN1nKrtliBk7FjijFsdW6vEM7b70rcNUqwMcR0nfVkCmW1LywqQM6eYODQagJMD4Tnlsf5qM6aVOdOSOmapDRsG1R4Oo48tWacrp8FyMcxj+aAckyrdAscDODWy6i0t4sLZQ/EpO3rQ+6jAmUDOCetWXXiQIhZwEkA59DQJHtPwGGK+kFvgBsuozzBpLuIZIG0OhB9dq9P4+ga3jQ4DBdmO+2eveke6gTLxREtG5I3X4G9P0xQAmr7IrsgKsQem1Q50Hp+CDUSn4gYKT6d62FV6iuDSCAdRXsKCa26GUOrsVOSqAYI+Z5UTNstva6lA8Zm8oz0qPCdFxIFjiRSNizNqO/Teil3beGwMjoR+U0C1c38eFikIJC59SfSsnA5En4woRcAqTt6CsvtBcQ2cscbZ8R9xjpjrXPZ6ZRxCOZSAqnptkZ6UHfaIr4uB8W5xQfhbM5EWcdT1zg8v2orx6VJr6bRgkbDft/hoZBaSWSC7mVtOC+B+b0FBRey39nMRcX6RsTqEYbB/4pg9nfarwJTHM2A2Dv1HzoTwG84pdcWjQWiKlyTqkMQZQO5zX3HeF3cEem4hhSNJSEdOZ+XpQelDiFvNbmdQCNJP0pX4l7be5XKQqo08jg1q4VbTXPslEbdx47bYbr9aSvdLtuLv43Blm1ZAEqkKMevTrQPFjxmHiq+IigMrA8+nWi/E2MgXyA5GRSf7L+E8jxRWz24j/ACSfEARyPy/imG9n8O6K6iJY3AAPIjpQZ7oQm387kJj4xzU9/lS5xaBuHuLmBF8MDAkG4f8Aw0f45EbRpXiXMZXxAP1/mlmC8tvGaEystvOWjkU7qhPI49NjmgS7kATuFzgnbPPFV0R4kkI8TQQSkmgtnt6UN5mg9WEma4Hwcd6oDVNTmgttL6SKTRb6ImU4JO2fXNGUupZt5ZdY0jSCBt3oJBHEtwHlRZIyfMjHFFVjt4AiJKhYg5IbIAoEr2uz/qcczAkKmCPrQe1vp1QtH5QG2xRzj7G88VIwNUb6snquKAiIxwgKSUO4z09KCTXkgmLs2SRvmm+zRruxUxyM4UL5M5Dd6RpSc88A02ezN3otwmx5jNBvt+DoZDPEEQnOVUNp+2aq9pZBBaeExZpdHPoBR2CbxGBTfHQDakj2yvzc3jw2z5KDMh6H0FA1+wN08nC5kbOE3QZ7Vt4raMJBNEqywsMnUSGH1oF/6d3sHhaJZAGIIYGmmOeL3uS1yMfFGe460A6CKOBmukDRjw8OM8wNwT3rLcXhuJopG2ckb9DRDiEJFvNEzYDjGfSl1S5nCJklSAAN8jqaAzxuUTQoHyAqFHx1U/xuK85uTIbxvDVgAcgH+9eg8QctbM6qDLCdSg9qULzj7lZV0N4kilXwwCnP+c9qAJxO78dEhWNUSNi2xyWY8zmsAGKsnbU2Rn1zVOqg9L1dqtj2rqwYOasEJyNqCt3ZdwK02c2GUSL5ORPYVJYTgbVcsO2AKBbvOHm3up7218SZJMqQSMDPXHbalyd2jUJN5WX8tejTW0MELTXBCooySa8t4lc+9XruuFjLeUDoKCbvk/Ccc6MpItpZWzId5d9um9BXO4FXPKVEaHkvKg9DhkDcOCo+kuN++PSk3jPCWcSzQli2RgAYHyq0cbSO0eJf6h5Z7etYn9pWNuyaG1Z2J7UEuCcH4mLoFSYF56iOlPkPD/8ApoJLeVpLuFtZZj8fdf2+1KUPtUsiYW3kC6dIUdNutFeA8dOsCTKPM3kB+uTQFvaG5kWxZ1jZ5Ay+QDJNDvZ3VNEkpbz62QAncDqPpVntxfrDFCIXKvKCWKnftSTbcQltmBhkOrnqPPNA+3MaMLqeSUK8CY0A86QOIz+9SsQscaZOFjUD71bdcWnuAwcjL8zih0r7YFBnc771Sc5q5hmuEDNB6yMZrTHjbAqiOM8zVN1dCBaDfJIic65bXSyyiNBlugoB7+9zKsMILu3IAbmiKr/osDXlzPF4unaNPMVB6mgD+2nG4nS4sVLAxgDHdu9IJY8+1F+PQyrfO9wxR5NyG2zQY5FBaJiQO4q03BZQaxHfrvXEkOdLbYoN3h63Uj8wwaM8O9n5L0KiMBnuaXopdBGDj50Z4Tx2S0YZOVzz7UDbw72NmhOZHUqu+Nea03vDobOFDoAkBwoHXPShkftbJ4yrHOpTHbGavi4xJezLc7BImwN/TnQBfauHiJvTLc2siQIoWNhuCOpz880ujOM4OK9Z9+jlhKx6fCHxZ3zvyI+tDr7gfAuIvJJpFuV3/DbScf8AbQebM1RLZpp4l7FXCKs/D7hJIW5JKdLD07UsXltcWUpjuoWibOwYYz8u9BUxrme4r4kVEnoKD2C5ulQHAoN7vdcYmKW+lIwfNKxwFFT4dFJxBfEkJS3zhnPX5UUe5S1sl8AKgXIO2r+PSglwu1seH+IkUjLIB55GwW57fLkazcd0vw9re2ESmbZsDOrVnkftWd5J5bmKR1j1OmhtDAAnnnHfY1HiCS6vF8R48E6F051rj02BoEkXfhsbPiIJ0avBmKbnOwz6VluLJk2XzAjVtvRzitiLpAZWLAZ8+jcHJxj/ADehVveTcPZbO9GYs6lfG3z9RQCmhZCcjHzqjG/SmiWwa4QzDS0UrA60bYntQqbhcgOk6S+SMBs/LegFjOKlGdew59KKrwiaORROmA3LHWttv7P+IRKJBCUYEGVfK2Om29By9tYuHezqyaPx7iUKD1AG9EvZOTwrV3kyY2Y7JzHPpV/tVw6XiKW8SPFGIgPEdTqXJ5Y70AuFvOA4eNS9pKNtSeVu+aBwhJt5TMHGdPnGobjP9x/atEJSS6EoUMh3ZtODgjnnqMAUt8F4xDesdemO4xkBufTYdD3ovFO51RxuTLGhbOdyOq49P4oNsE+0mZFkKH8MEY1Kf3+tEbxUng03Cx3Fsq/BIu67dxS9NMGVvh0yNnJ/243271usbqUcPaNZlfTqDzdB1wR8jQBuN+ytqYmn4XKYyE1+HI3lf/tP9qTWGmQhtipwQedemTXUUEJWWNGCLkIWz89+mOdKPtTw/Q68Qt0AgnAJAOcHuaD0O7lNtap+I5A+GBFCgqOg+Y350NW4l4iiOsUMaBtSFyRnB5fetcN3DeWguZGWRI/9pwQccwPqNz60vcWSO0lljt2CqVJVCMYA/WgIz/8AUTo0Hhq4PmQnA1HJJGSMcvtXYnaWFDNKVjwV0Ft8kfsaCvIkkFvd6jq0YlX8zY2Jz61YeJGXw1YmNdWwlOyAcskd6DfeWQlP4ZZFOkDVsunPP/DQ2/sobx5Ybz8Ix5OeeBjGB9QaP2UsPujxrGQwIwsxzheuD12GaGvJD4gcOZQWYErnlnIJ74xj7UChDczcJuGhkQTQnow8p7H9aO2HuvEmkeEk8nWMYLoV5jBI2O9aJLWC8s/ClVNWdKN/uwcbkepx9qX/APS7iIrc8PkORlcBsMD1FAbMkZJikgbUDkLHsV77fUVKOZWt5CuvXoYEBue2M7j0oNZe0Mqy44gviJjDeUBj862K8bj3mCSNYMnQVfzIR6H50HySeDHNFNKobyqp650gjFb7S5/1Kx9yuVURglI9O4Ppv1oPcRT3LzR+KjSK8bHxGGGXSB+m1Ffd1toHRMRMNLgDc6sYzk/egXOI8EksgZIJNegZcY3X6/atvBuNnVCJ0LXEbHTJnGpeoPrW+W4YSb/iTZ0u2N9O2GHcelRk4VGbkSIApDg+IDgY6mgYLmGN5Y2MYIIwyKMdjv8APNYJx4X41uriMn+pnIB/zb6V9G7RQK0ZZogQDIDnIxjb02NaMeHNNcIB4T4ygOzKR8Q9c5oO3MUd1GNU2ouh1ruemNtqohljuuFiJVLFwuUA2j3zXd8yzTMMImdgRy5bVn4dNogj0EDJYsZAN+woAFnxCe1D6XIBGCvpTPbLacbixBIILjDfhkkg4G25Pr1pLPOtXDryWzuFkibDA9eVAQCtavJFIGDRn8RW8uMen1/WpeNC0axuW94IVNQGx6H67ijJeHi1it2oRLuMAPHnaUcsj15UoXDurDcjB696Bh4XxEmFY5QAQ+SSN2K8iP2rfakXcEqsVYocMB+UA7b/AG29aVbSV3Y6m0DcjHU0Tt3UxLIDowNLgsSWzy+nKgKqgLN4Mr4xrZcAbnHP5YG1ZOIQSxjSHcRypnW3UjbHzqzxjBP4ZkyUwNeNnHP/AD5Vc86XUhd/K6OpKqDhcZ39Nsn7UC5fWQndndZNWoBWxjO3/BoaLK4KM8ILqp37003j52tijOz4Uc8kdc+v81S5EsgkgURl1U+U7KfrQBeHXmjiWJfLHL5JAPpn9qO3JKyyxxFHJID5GcHG4/YUB40D76blcZ1gMQMbjHMUWsL2OSLVINKsqjbfSw2yB8gaDO+v3ptRIZTvp6Hvt9KLcOlOIpPeFkAyhU8xzPL70Gu9CSaomxgblV5ir+H61QqisS66888YNActZZHRrWPRrcllkbAx6dsDka3R8PkKq+qBZFXGDkhsbEgdM7GhmZZJ4bhCqGI+fHNTjt12rUJCokUiSdiR4crH4htkc/5oOyMTHN5l+AA6SNxvt9qEtBDHJ4OvCRnBVjjI3waIzKbe2nkjjw2MnSMgHHXPMfKhxd455YyqSjSuelAE92ds6DnAzVawsW04w3qK22n9RPU4NWWQBuTkA/FQW8HcQXSLIxVd8Y2JPapcbtopLczxxMjBhrXHI8v4rRbopuY8qp879KhOxbhlwzEliy5JoFtCyHKHBBoxasj7fDtnAPPfvQdfzfOr0JEyAEj/AM0DPGVnuAsrl4CRpyR2/bnUuKiTMYiP4pB1leTf4KFxnTeHTt5OnzohdsRFA4JDeKd878xQRnA91jjDAKrZTIB574+9ciCyjVjwkOQwYbf7gfrV7/8AyPp+5qMyhYgygA+TcUA+/gFyJE0iPUB0O7dz+n6UK4e3hvLZy4Vs51Z6jP8AP7UYufiJ66R/+KB3/wD7w/If3oNt07szagMaipUnJHL96ttJZbaIAgKrAgZ+e9Z7n+nC35vDBz15mrcnwoxk/wBQfsKDXLM0iYhDjbcqRtvtmtEFzJIAJLognbSyZwMfm9K6n9KT1ZwfstUW/lmi07ZjjzjrvQEYJPEh8GZdJ1Z1cw+/ftVPFmHixyCXwgwIBxzHTP2orcALcOqjC6UOByzppTEjtw9tTscXJxk8tjQf/9k=" style="margin-top:0px;margin-left:0px;margin-bottom:0;margin-right:0px" title="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86" width="143" class="th" align="middle" alt="" border="0"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;">آلبرت انیشتن&nbsp; در آخر عمر شیعه شد&nbsp;</strong><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="2">به گواه حضرات آیات عظام ، شیخ لطف الله صافی گلپایگانی و شیخ علی صافی گلپایگانی که از شاگردان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بودند ؛&nbsp; فیزیکدان و ریاضی دان بزرگ جهان،&nbsp; آلبرت انیشتین به دست آیت الله العظمی بروجردی به آئین تشیع گرویده و بنا بر دستور معظم له&nbsp; از بیان این مطلب تا اواخر عمر خود به دلیل حفظ جانش ، خودداری کرده است.</font></span><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div> </div> text/html 2014-07-06T04:48:53+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز به بهانه ی دوره ی درس ها http://incrediblemath.mihanblog.com/post/104 <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">استاد میشه یه بار دیگه توضیح بدید</span><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(255, 255, 255);">عجب تخته ای نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟</span></div><div><img style="WIDTH: 629px; HEIGHT: 437px" height="437" src="http://s1.picofile.com/file/6413647882/200129_184590058248775_100000933453421_395992_3376888_n.jpg" width="720"></div> text/html 2014-07-06T04:46:03+01:00 incrediblemath.mihanblog.com آذین عزیز كار برد ریاضی در زندگی روزمره: http://incrediblemath.mihanblog.com/post/103 <strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#660000" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">كار برد ریاضی در زندگی روزمره:</font></strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(171, 199, 189);"></span><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong><font color="#ff0000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارقام</font></strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#993300" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در زمانهای قدیم هر قدمی که در راه پیشرفت تمدّن برداشته می-شد، بر لزوم استفاده از اعداد می افزود .&nbsp; اگر شخصی گله ای از گوسفندان داشت ، می خواست آن را بشمرد ،یا اگر می خواست معبد یا هرمی بسازد ،&nbsp; باید&nbsp; می دانست که&nbsp; چقدر سنگ برای آن لازم دارد . اگر دارای زمین بود ، می خواست آن رااندازه گیری کند . اگر قایقش را به دریا می راند ، می خواست فاصله ی خود را از&nbsp; ساحل بداند .&nbsp; و بالاخره در تجارت و مبادله ی اجناس در بازارها ، باید ارزش اجناس حساب می شد.هنگامی که آدمی محاسبه با ارقام را آموخت&nbsp; ،&nbsp; توانست زمان ،&nbsp; فاصله مساحت ، حجم را اندازه گیری کند .&nbsp; با بکار&nbsp; بردن ارقام ، انسان&nbsp; بردانش و تسلّط خود بر دنیای پیرامونش افزود .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#0000ff"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>کاربرد معادله و دستگاه معادلات خطی</b><b></b></font></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#0066ff" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دستگاه های معادلات خطی اغلب&nbsp; برای حساب کردن بهره ی ساده ،پیشگویی ، اقتصاد و پیدا کردن نقطه ی سر به سر به کارمیرود.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#0066ff" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;معمولاً هدف از حل کردن یک&nbsp; دستگاه معادلات خطی ،&nbsp; پیدا کردن محل تقاطع دو خط می باشد.در مسائل دخل و خرج که درمشاغل مختلف وجود دارد ، پیداکردن نقطه تقاطع&nbsp; معادلات خط&nbsp; یعنی همان پیدا کردن نقطه ی سر به سر.*&nbsp; در اقتصاد هم نقطه تقاطع معادلات خطی ، عبارتست&nbsp; از : قیمت بازار یا نقطه ای که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر باشند.</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#003300"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>کاربرد مساحت</b><b></b></font></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#00cc00" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مفهوم مساحت و تکنیک&nbsp; محاسبه&nbsp; مساحت&nbsp; اشکال&nbsp; مختلف ، از اهمّ مطالب هندسه است .به سبب کاربرد فراوانی که در زندگی روزمرّه مثلاً برای محاسبه ی&nbsp; مساحت زمینها با اَشکال مختلف . و همچنین درفیزیک و جغرافیاوسایر دروس دانستن مساحتهالازم به نظرمی رسد .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#990066"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>کاربرد چهار ضلعیها</b><b></b></font></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#990000" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شناخت&nbsp; چهارضلعیها و و&nbsp; دانستن&nbsp; خواص&nbsp; آنها ، برای یادگیری مفاهیم دیگر هندسه لازم است و ضمناً در صنعت و&nbsp; ساخت ابزار و وسائل زندگی و همچنین برای ادامه تحصیل وهمینطور در بازار</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#990000" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کار نیاز به دانستن خواص چهارضلعیها احساس می شود .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#990000" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مقاطع مخروطی یکی از مباحث مهم و کاربردی&nbsp; در ریاضیات بوده وهست .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4"><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>کاربرد حجم</b><b></b></font></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font color="#ff3300" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به سبب نیازی که دانش آموز در زندگی روز مرّه و همین طور در بکار گیری آن در سایر علوم نظیر ، شیمی ، فیزیک ،زیست شناسی و مخصوصاً هنر برایش پیش می آید،همچنین در شغلهایی که در جامعه وجود دارد و یا در ادامه تحصیل دانستن&nbsp; دستورهای&nbsp; محاسبه ی حجماجسام ، یادگیری مبحث حجم ضروری به نظر می رسد .</font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div><br></div>